[XiuRen秀人网]No.1010果儿celia[45P]

[XiuRen秀人网]No.1010果儿celia[45P]

其一常滴血,血着人家则凶。时珍曰∶燕大如雀而身长,衔口丰颔,布翅歧尾。

盖用为引向,各从其类也。观后治金疮方,皆致下利,其毒可知。

方悟古人识见,深奥如此。烧烟熏鼻,治中恶心腹刺痛,亦熏诸疮中毒、痔等。

主痈肿,涂纸上贴之,干则易。王冰注云∶本草鸡屎利小便,并不治鼓胀。

字《韵书》无考,当作匈拥切。 生两肾中间,似脂非脂,似肉非肉,乃人物之命门,三焦发原处也。

 时珍曰∶《说文》云∶羊字象头角足尾之形。好食桑椹及半夏苗。

Leave a Reply